Concepte de habitualitat a l'efecte de la inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

L’inici de la vida laboral és difícil. Més ho és encara si decideixes treballar per a tu mateix. Tothom coneix algú que comença una activitat pel seu compte on els números, al començament, no surten. I si, a sobre, cal pagar autònoms, doncs, potser que ho deixem córrer… M’haig de donar d’alta d’autònoms? Estic obligat? En principi, sí. L’exercici habitual d’una activitat econòmica obliga a pagar autònoms i la normativa no estableix cap exempció. Només es requereix l’exercici habitual de l’activitat, fet que dóna lloc a la inclusió en el RETA. Com s’interpreta el concepte d’habitualitat? Té alguna cosa a veure el salari mínim interprofessional?

Per la jurisprudència, la superació del llindar del Salari Mínim Interprofessional (SMI) percebut l’any natural és un indicador de l’habitualitat, útil a l’efecte de l’alta d’ofici en el RETA. Així, la doctrina del Tribunal Suprem, sostinguda entre altres en la seva sentència de data 29-10-1997, estableix que el requisit d’habitualitat està vinculat al fet que l’import de la retribució generada per l’activitat superi el SMI en un any natural. Assenyala el tribunal que cal fixar-se en la nota d’habitualitat, entesa no com a mera periodicitat, sinó en el sentit que el treball personal i directe ha de ser quotidianament la principal activitat productiva que exerceixi el treballador.

No obstant això, altres sentències dels Tribunals Superiors de Justícia de les CCAA i la doctrina de la pròpia Tresoreria General de la Seguretat Social diuen que ha de quedar clar que el fet que la retribució superi el SMI és un indicador no determinant però que no és l’únic, perquè existeixen altres factors que poden confirmar aquesta habitualitat, com ara el reconeixement exprés o tàcit del propi subjecte afectat, el fet de tenir establiment obert al públic, disposar d’un “blog” amb “banners” i/o cobrament per enllaços de text o tenir una botiga en línia, la qual cosa no deixa de ser contradictori amb el que diu el Tribunal Suprem i amb l’exercici normal de qualsevol activitat, si es té l’esperança de convertir-la en la principal activitat productiva.

Per altra banda, sorprenentment, un altre fet a favor de la no inclusió en el RETA dels autònoms que no superin el SMI anual per l’activitat que desenvolupin, és que la pròpia Llei de Seguretat Social estableix la compatibilitat de la percepció de la pensió de jubilació amb el treball per compte propi, els ingressos del qual no superin el SMI en còmput anual, establint a més que no tenen cap obligació de cotitzar per les prestacions de seguretat social.

Sembla clar que el que cal fer és no donar-se d’alta en el règim d’autònoms fins que l’activitat no tingui un rendiment anual superior al salari mínim interprofessional. Però això ho diem amb lletra molt petita, perquè, no és això el que diu la llei i, com sempre, dependrà de situació de cadascun i de la interpretació que facin l’administració i, en darrer cas, els tribunals.