Aportacions a plans de pensions

Aportacions a plans de pensions i sistemes de previsió social

Els límits de les aportacions a plans de pensions i sistemes de previsió social són els següents:

a) El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.

b) 8.000 euros anuals.

A més, 5.000 euros anuals per a les cosines a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l’empresa.

Aportacions a favor del cònjuge

Els contribuents el cònjuge dels quals no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir a la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social prevists dels quals sigui partícip, mutualista o titular dit cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

Aportacions a favor de persones amb discapacitat

1. Les aportacions realitzades a plans de pensions a favor de persones amb discapacitat amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65 per cent, psíquica igual o superior al 33 per 100, així com de persones que tinguin una incapacitat declarada judicialment amb independència del seu grau podran ser objecte de reducció a la base imposable amb els següents límits màxims:

a) Les aportacions anuals realitzades a plans de pensions a favor de persones amb discapacitat amb les quals existeixi relació de parentiu o tutoria, amb el límit de 10.000 euros anuals.

Això sense perjudici de les aportacions que puguin realitzar als seus propis plans de pensions.

b) Les aportacions anuals realitzades per les persones amb discapacitat partícips, amb el límit de 24.250 euros anuals.

El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que realitzin aportacions a favor d’una mateixa persona amb discapacitat, incloses les de la pròpia persona amb discapacitat, no podrà excedir de 24.250 euros anuals. A aquests efectes, quan concorrin diverses aportacions a favor de la persona amb discapacitat, hauran de ser objecte de reducció, en primer lloc, les aportacions realitzades per la pròpia persona amb discapacitat, i només si les mateixes no aconseguissin el límit de 24.250 euros assenyalat, podran ser objecte de reducció les aportacions realitzades per altres persones al seu favor a la base imposable d’aquestes, de forma proporcional, sense que, en cap cas, el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que realitzen aportacions a favor d’una mateixa persona amb discapacitat pugui excedir de 24.250 euros.