Retencions vigents

Percentatges de retenció aplicables a partir de l’1 de gener de 2014:

I) Administradors de societats

2014

Fins al 12/7/2015

Des del 12/7/2015

2016

2017

Administradors i membres dels consells d’administració

42%

37%

37%

35%

35%

Administradors i membres dels consells d’administració de societats amb import net de la xifra de negocis inferior a 100.000,- €

20%

19,5%

19%

19%

 

II) Rendiments de capital mobiliari

2014

Fins al 12/7/2015

Des del 12/7/2015

2016

2017

Rendiments del cabdal mobiliari

21%

20%

19,5%

19%

19%

Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns moblis, negocis o mines i del subarrendament sobre els béns anteriors, qualsevol que sigui la seva qualificació

21%

20%

19,5%

19%

19%

Rendiments procedents de la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge, qualsevol que sigui la seva qualificació

21%

24%

20%

24%

19,5%

24%

19%

24%

19%

24%

 

 

III) Activitats econòmiques

2014

Fins al 12/7/2015

Des del 12/7/2015

2016

2017

Rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a l’explotació

21%

19%

15%

15%

15%

Rendiments d’activitats professionals

21%

9%

19%

9%

15%

7%

15%

7%

15%

7%

Rendiments d’activitats professionals, per a contribuents amb ingressos inferiors a 15.000,- € i representen més del 75% dels ingressos professionals i de treball personal

15%

Suprimit

Suprimit

Suprimit

Rendiments procedents d’activitats agrícoles o ramaderes

2%

2%

2%

2%

2%

Rendiments procedents d’activitats ramaderes d’engreixi de porcí i avicultura

1%

1%

1%

1%

1%

Rendiments procedents d’activitats forestals

2%

2%

2%

2%

2%

Determinades activitats empresarials que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva

1%

1%

1%

1%

1%

 

 

IV) Guanys patrimonials

2014

Fins al 12/7/2015

Des del 12/7/2015

2016

2017

Guanys patrimonials derivades de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col·lectiva

21%

20%

19,5%

19%

19%

Guanys patrimonials derivades dels aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques

21%

20%

19,5%

19%

19%

Premis que es lliuren com a conseqüència de la participació en jocs, concurses, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculades a l’oferta, promoció/venda de béns, productes o serveis

21%

20%

19,5%

19%

19%

 

 

V) Arrendaments de béns immobles

2014

Fins al 12/7/2015

Des del 12/7/2015

2016

2017

Rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, qualsevol que sigui la seva qualificació

21%

20%

19,5%

19%

19%