Tipus vigents ITP-AJD

TIPUS IMPOSITIUS VIGENTS A CATALUNYA

Modalitat AJD

Tipus fins el 23-3-2012

Tipus a partir del 24-3-2012

Tipus a partir del 31-3-2017

Tipus a partir del 16-11-2018

1. Agrupació, segregació i agregació d’immobles:

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%

2. Declaració d’obra nova

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%

3. Divisió horitzontal de finques

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%

4. Adjudicacions

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%

5. Transmissions subjectes a l’IVA

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%

6. Renúncia a l’exempció de l’IVA

1’5%

1’8%

2’5%

2’5%

7. Constitució de préstecs hipotecaris

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%

8. Modificació de préstecs hipotecaris

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%

9. Constitució d’hipoteca inversa

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%

10. Modificació, subrogació i cancel·lació d’hipoteca inversa

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%

11. Adquisició d’habitatges declarats protegits

0’1%

0’1%

0’1%

1’5%

12. Préstecs hipotecaris atorgats per a l’adquisició d’un habitatge declarat protegit

0’1%

0’1%

0’1%

1’5%

13. Constitució i la modificació de drets reals a favor d’una Societat de Garantia Recíproca amb domicili social a Catalunya

0’1%

0’1%

0’1%

0’1%

14. Préstec hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual d’una persona de 32 anys o menys

0’5%

0’5%

0’5%

1’5%

15. Préstec hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual d’una persona que tingui la consideració legal de persona amb discapacitat igual o superior al 33%

0’5%

0’5%

0’5%

1’5%

16. Altres actes jurídics documentats

1’2%

1’5%

1’5%

1’5%