Tipus vigents ITP-OS

TIPUS IMPOSITIUS VIGENTS A PARTIR DEL 3 DE DESEMBRE DE 2.010 A CATALUNYA

Modalitat OS

Tipus

1. En general: 1%
2. La constitució de societats, l’augment de capital, les aportacions que efectuïn els socis que no suposin augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu d’adreça efectiva o del domicili social d’una societat quan ni una ni un altre estiguessin prèviament situats en un Estat membre de la Unió Europea. Exemptes

 

La base imposable de l’impost és:
– En la constitució i l’augment de capital, l’import nominal amb addició de la prima d’emissió, si la societat limita la responsabilitat dels socis, o el valor net de l’aportació, si la societat no limita la responsabilitat dels socis.
– En el trasllat, l’haver líquid de la societat.
– En la disminució i la dissolució, el valor real dels béns i drets transmessos als socis.