Tipus vigents ITP-TPO

TIPUS IMPOSITIUS VIGENTS A partir del 31 DE MARÇ DE 2017 A CATALUNYA

 

Modalitat ITP TIPUS Requisits
Constitució de drets reals de garantia, pensions, fiances o préstecs 1%
Béns Mobles 5%
Concessions administratives 4%
Mitjans de transport 5%
Transmissions i drets reals sobre béns immobles urbans, immobles rústics i transmissions de valors i drets de subscripció de l’article 314 del RDL 4/2015 del text refós de la Llei del mercat de valors

Fins a 1.000.000,- €

A partir d’1.000.000,- €

 

 

 

 

 

10%

Tipus mig

 

 

 

 

 

Taula: Fins 1.000.000,- € 10%. La resta, 11%

Transmissions i drets reals sobre habitatges protegits 7%
Adquisició de l’habitatge habitual d’una família nombrosa 5% Base imposable de la família inferior a 30.000 euros més 12.000 euros per cada fill que excedeixi del mínim per considerar nombrosa a la família
Adquisició de l’habitatge habitual per a minusvàlids 5% Incapacitat del 65% i base imposable de la família inferior a 30.000 euros.
Adquisició de l’habitatge habitual per a joves 5% Persones fins a 32 anys amb base imposable inferior a 30.000 euros.
Adquisició d’habitatges per empreses immobiliàries a les quals sigui aplicable el Pla General Comptable per a empreses immobiliàries. Bonificació del 70% de la quota si l’adquirent és una empresa immobiliària i compleix els següents requisits:

  • Que incorpori aquest habitatge en l’actiu circulant amb la finalitat de vendre-ho.
  • Que la seva activitat principal sigui la construcció d’edificis, la promoció immobiliària o la compravenda de béns immobles per compte propi.
  • El termini per transmetre-la s’eleva a tres anys. És necessari fer constar en l’escriptura pública que l’adquisició de la finca s’efectua amb la finalitat de vendre-la a un particular per al seu ús com a habitatge. És possible transmetre l’habitatge a una empresa que compleixi els mateixos requisits establerts.

Arrendaments de finques urbanes o rústiques:

Base en euros
Euros
Fins a 30,05 0,09
De 30,06       a        60,10 0,18
De 60,11       a       120,20 0,39
De 120,21     a       240,40 0,78
De 240,41     a       480,81 1,68
De 480,82     a       961,62 3,37
De 961,63     a    1.923,24 7,21
De 1.923,25  a    3.846,48 14,42
De 3.846,49  a    7.692,95 30,77

De 7.692,96 en endavant, 0,024040 euros por cada 6,01 o fracció.