L'impost sobre els actius no productius de les societats

Entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre cal presentar per primer cop l’impost sobre els actius no productius de les societats.

Aquest impost és una mena d’impost de patrimoni de les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició. Tanmateix, les societats patrimonials -que ho siguin segons l’últim balanç tancat amb anterioritat a l’1 de gener de cada any – no estan subjectes a l’impost, segons criteri de la Direcció General de Tributs i Joc en la seva consulta vinculant numero V289-19

Quan els béns que es detallen a continuació es considerin no productius, les societats hauran de pagar un impost sobre el valor cadastral dels immobles que estiguin situats a Catalunya, i sobre el valor de mercat dels vehicles amb una potència igual o superior a 200 cavalls, embarcacions de lleure, aeronaus, objectes d’art i antiguitats o joies, si la seva tinença correspon a contribuents d’aquest impost.

Aquests béns es consideraran no productius si es troben en qualsevol d’aquestes situacions:

a. Si se cedeixen gratuïtament a persones vinculades a la societat i que els destinen totalment o parcialment per a l’ús propi o l’aprofitament privat, tret que la seva cessió constitueixi un rendiment en espècie que tributi en l’IRPF com a tal.

b. Si es cedeix el seu ús mitjançant preu a persones vinculades a la societat per a ésser destinat totalment o parcialment a usos o aprofitaments privats, llevat que els propietaris, socis o partícips, per a obtenir la cessió del bé:

• satisfacin el preu de mercat,
• treballin de manera efectiva a la societat, i
• percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió

Ara bé, són productius els actius que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis o partícips, si són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

c. Si no estan afectes a l’activitat econòmica. Són actius afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.

Com en l’impost de patrimoni, no es consideren béns no productius si el preu d’adquisició d’aquests béns no supera l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat en el mateix any i durant els últims 10 anys anteriors, si aquests provenen de l’exercici d’activitats econòmiques.

Cal tenir en compte que aquest impost no grava la propietat sinó la tinença. Això inclou la propietat, els drets reals de superfície, l’usdefruit, béns en arrendament financer o qualsevol altre situació que suposi la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a la propietat dels béns.

Són subjectes passius d’aquest impost les societats i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició. En tots els casos, cal que el subjecte passiu tingui objecte mercantil.

L’impost és progressiu. La taula impositiva va del 0’21% al 2’75% del valor d’aquests béns. La taula es la següent:

Base (fins a) Quota Resta Tipus
0,00 0,00 167.129,45 0,210%
167.129,45 350,97 167.123,43 0,315%
334.252,88 877,41 334.246,87 0,525%
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0.945%
1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1.365%
2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785%
5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205%
10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750%

El termini de presentació és de l’1 al 30 de juny de cada any referit al balanç a 1 de gener. Però en ser el primer any, el termini va de l’1 d’octubre al 30 de novembre i cal liquidar 3 exercicis: 2017, 2018 i 2019.

Existeixen molts dubtes encara sobre l’aplicació d’aquest impost i sobre les seves conseqüències, a part de la monetària i ja veurem com ho interpreta i aplica la ATC.

Però, sens dubte, aquest impost afectarà al càlcul de l’exempció de l’impost sobre patrimoni de les empreses familiars i de la bonificació d’aquestes empreses en l’impost sobre successions.