Segur que val la pena complir tots els requisits de l’empresa familiar?

question mark

Sabeu que pots acabar pagant més en l’impost de successions si apliques la reducció del 95% del valor de l’empresa familiar? Sembla un desproposit que l’aplicació d’una bonificació pugui suposar un pagament més elevat que el que correspondria si no s’apliqués la bonificació. Doncs això és el que pot passar a les successions que tenen la mala sort de pagar impostos a Catalunya. Calculeu avui quin és el cost de l’herència que deixareu o que rebreu i comproveu que la reducció de l’empresa familiar sigui realment un benefici en l’impost de successions.

Per què passa això? Doncs perquè la llei estableix que la bonificació establerta per herències a favor d’ascendents o descendents es reduirà a la meitat quan l’hereu opti per aplicar la reducció del 95% prevista per la adquisició de l’empresa familiar (o qualsevol altre reducció llevat de la del habitatge habitual). La reducció del cònjuge no es veu afectada per aquesta mesura i tindrà, en tot cas, una bonificació del 99%.

Els descendents o ascendents tenen una bonificació en la quota de l’impost de successions del 99% com a màxim. En funció de l’import rebut en herència, aquesta bonificació es va reduint progressivament fins arribar a un 20%.

Però si aquesta persona opta per aplicar la reducció de l’empresa familiar, la bonificació es reduirà a la meitat, és a dir, del 49’5% com a màxim fins a un 10% com  mínim. En alguns casos, suposa un increment de l’impost.

Amb uns exemples es veurà més clar:

a) Suposem una herència d’1.000.000 € a favor d’un sol fill. La meitat és el valor de l’empresa familiar i l’altra meitat efectiu.

Sense aplicar la reducció de l’empresa familiar, l’hereu pagarà 28.485,37 euros. Aplicant la reducció de l’empresa familiar, l’hereu pagarà 36.350,21 euros.

b) Suposem la mateixa herència, però de 2.000.000 € a favor d’un sol fill. El valor de l’empresa familiar és de 500.000,- € i la resta efectiu.

Sense aplicar la reducció de l’empresa familiar, l’hereu pagarà 152.510,00 euros. Aplicant la reducció de l’empresa familiar, l’hereu pagarà 229.803,00 euros

Com a criteri general, si l’empresa familiar representa, amb diferència, la part més important de l’herència d’una persona, l’aplicació de la reducció serà, sens dubte, beneficiosa. Però a mesura que la resta de patrimoni vagi augmentat en relació al valor de l’empresa familiar, la diferència entre aplicar la reducció o no aplicar-la anirà disminuint fins al punt que l’aplicació de la reducció faci aumentar la quota de l’impost.

És a dir, es penalitza l’estalvi. En l’empresa familiar que ha anat generant riquesa i que s’ha materialitzat en un increment del patrimoni del causant, l’hereu probablement no aplicarà la reducció de l’empresa familiar.

També es penalitza molt més la transmissió d’empreses familiars petites i mitjanes que no pas la transmissió de grans empreses. Tenint en compte el tamany de les empreses existents a Catalunya, la majoria d’elles s’haurien de replantejar si els val la pena mantenir tots els requisits que els permetrà aplicar la reducció de l’empresa familiar en l’impost de successions, perquè probablement no els serà rentable, llevat que l’únic que el causant deixi en herència sigui l’empresa familiar.