A les entitats financeres no els serà tan fàcil executar les hipoteques

La llei de crèdit immobiliari –reforma la llei hipotecària-, vigent a partir del 16 de juny de 2019 estableix que els préstecs que garanteixin mitjançant hipoteca sobre bens immobles d’ús residencial es podran declarar vençuts quan s’hagi deixat de pagar un 3% del principal prestat o l’equivalent a dotze quotes durant la primera meitat del termini total pactat, i un 7% o quinze quotes si els impagaments es produeixen després. No s’admet pacte en contrari.


L’entitat financera haurà de requerir de pagament al prestatari concedint-li almenys un mes per fer amb l’advertència que, de no ser atès, reclamarà el reemborsament total del préstec. Només transcorregut aquest termini podrà l’entitat financera declarar vençut el préstec.

Fins el 14 de maig de 2013 la llei permetia declarar vençut un préstec d’aquestes característiques en cas de manca de pagament d’algun dels terminis pactats. A partir del 15 de maig de 2013 la llei va permetre declarar vençut el préstec en cas de falta de pagament de, com a mínim, tres terminis mensuals o un nombre de quotes tal que suposés que el deutor ha incomplert la seva obligació per un termini, almenys, equivalent a tres mesos.

La norma incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 2014/17/UE, transposada amb tres anys de demora. Al llarg de la seva tramitació, el legislador ha intentat potenciar una seguretat jurídica qüestionada pels consumidors i tribunals del nostre país, començant per les nombroses sentències dictades pel Tribunal de Justícia Europeu sobre la nul•litat de les clàusules de venciment anticipat anteriors per abusives.

Exemple amb la nova llei de venciment anticipat de un préstec hipotecari a 20 anys per la compra d’un pis d’un capital de 300.000,- € amb unes quotes mensuals de 1.500,- €, només es podrà executar el deute en aquests supòsits:

-Si durant els primers 10 anys es deixen de pagar un import de 9.000,- € o 12 mensualitats (18.000,- €)
-Si durant els següents 10 anys es deixen de pagar un import de 21.000,- € o 15 mensualitats (22.500,- €)

A l’hora de signar una hipoteca haurem de tenir en compte, entre altres clàusules, la de venciment anticipat.