Com gaudir legalment de la teva jubilació i del teu treball al mateix temps?

Jubilació activa

La modalitat de jubilació que comentem en aquest blog pot resultar d’especial interès per als treballadors autònoms, inclosos els administradors de les societats de capital.

La majoria de la gent està desitjant arribar a l’edat de jubilació per deixar de treballar i viure de la pensió. No obstant això, hi ha els qui decideixen perllongar la seva vida laboral perquè encara es troben amb capacitat, física o intel·lectual, o ambdues per continuar treballant demorant la data de la seva jubilació.

No obstant això, existeix l’opció de la jubilació activa, situació en la qual els treballadors poden compatibilitzar el treball amb la percepció del 50% de la pensió de la Seguretat Social que els correspongui. D’aquesta forma, es tracta d’afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat, promovent l’envelliment actiu.

Es poden acollir a aquest benefici els qui realitzin qualsevol treball per compte d’altri o pròpia, llevat aquells que treballin en qualsevol Administració Pública. I és aplicable tant al treball a temps complet com a parcial.

Per percebre el 50% de la pensió el treballador ha de complir els següents requisits:

-Haver complert l’edat legal de jubilació (65 a 67 anys), sense que siguin admissibles jubilacions acollides a bonificacions o anticipacions.

-Haver cotitzat els anys suficients com per percebre el 100% de la pensió, és a dir, un període mínim de cotització d’entre 35 i 37 anys.

El beneficiari tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general, per la qual cosa la circumstància de la jubilació activa és compatible amb el rescat de plans de pensions. No obstant això, abans de retirar els diners del nostre pla cal analitzar si des del punt de vista fiscal ens compensa, contemplant l’impacte del rescat en diferents escenaris.

Quan hagi finalitzat la relació laboral per compte d’altri o s’hagi produït el cessament en l’activitat per compte propi, es cobrarà l’import íntegre de la pensió de jubilació, sense que la situació de la jubilació activa tingui cap incidència en l’import de la mateixa.

Mentre es compatibilitzen el treball i el cobrament de la pensió, els empresaris i treballadors cotitzaran a la Seguretat Social únicament pels conceptes d’incapacitat temporal (malaltia comuna i accident no laboral) i de contingències professionals (accident de treball i malalties professionals). Addicionalment quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 8% (sent a càrrec de l’empresari el 6% i del treballador el 2% en el cas de treballadors per compte d’altri i del 8% en el cas de treballadors per compte propi).

Perquè el treballador per compte d’altri pugui acollir-se a la jubilació activa, l’empresa ha de complir amb uns requisits mínims de manteniment d’ocupació:

-Les empreses en les quals es compatibilitzi treball i pensió no hauran d’haver realitzat acomiadaments improcedents en els sis mesos anteriors al moment en què comença el cobrament de la pensió. La limitació només es refereix a la cobertura d’aquells llocs de treball del mateix grup professional que el dels afectats per l’extinció.

-A més, una vegada iniciat el procés de jubilació activa, l’empresa haurà de mantenir, durant la vigència del contracte de treball del pensionista, el nivell d’ocupació que existia abans (mitjana diària de treballadors d’alta en l’empresa en el període dels 90 dies anteriors a la compatibilitat).

-No es consideraran incomplertes les obligacions de manteniment de l’ocupació anteriors quan el contracte de treball s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari, quan un o un altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecto del contracte.

Per tant, si ens trobem en forma podem accedir a aquest tipus de jubilació, sense que l’import de la mateixa es vegi afectat quan accedim a la jubilació plena.