Deduccions per a famílies nombroses i persones amb discapacitat

familiaSi tens al teu càrrec algun descendent o ascendent amb discapacitat o bé tens una família nombrosa, tens dret a aplicar a la teva declaració de renda (a presentar al juny de 2016) una deducció de fins a un màxim de 1.200,- € anuals i, fins i tot, a sol·licitar, a partir del 7 de gener, el pagament anticipat de 100,- € mensuals.

En el cas de famílies nombroses de categoria especial, la deducció és de 2.400,- €.

Com sempre, cal complir alguns requisits:
1.- Realitzar una activitat per compte propi o aliena per la qual estiguis donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat i cotitzar durant un període mínim en funció del tipus de treball (veure detall al final). 
2.- Tenir dret a l’aplicació dels mínims per descendents o ascendents (bàsicament, convivència i rendes no superiors a 8.000,- €).
3.- Estar en possessió del títol en vigor de família nombrosa o la certificació de discapacitat del descendent o ascendent.
4.- Tots els membres de la família, així com els descendents o ascendents discapacitats, han de disposar de nombre d’identificació fiscal (NIF).

L’import de la deducció es calcularà proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània tots els requisits previstos a l’apartat 1 anterior, i tindrà com a límit per a cadascuna de les deduccions, les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats meritades en cada període impositiu.

Com sol·licitar el pagament anticipat?

Des del 7 de gener:
• Presentant una sol·licitud (model 143) per cadascuna de les deduccions a les que es tingui dret per via electrònica a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària mitjançant DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve PIN24H.
• Per telèfon (901 200 345) aportant l’import de la casella 415 de la declaració de l’IRPF de 2013, o any de naixement i nom d’un pagador en cas que no hagi presentat declaració de l’IRPF en 2013.

Des del 3 de febrer:
• Presentant, en qualsevol Administració o Delegació de l’Agència Tributària, el formulari 143 que prèviament ha d’emplenar i imprimir des de la pàgina d’Internet de l’Agència Tributària. Una vegada imprès ho han de signar tots els sol·licitants.

Tipus de sol·licitud
Sol·licitud col·lectiva, que haurà de presentar-se per tots els sol·licitants que poguessin tenir dret a la deducció. L’abonament de la deducció es realitzarà mitjançant transferència bancària a qui figuri com a primer sol·licitant, per import de 100,- € mensuals per cada família nombrosa, descendent o ascendent discapacitat. Aquest import serà de 200 mensuals si es tracta d’una família nombrosa de categoria especial. El primer sol·licitant haurà de complir els requisits al moment de presentar la sol·licitud.

La sol·licitud col·lectiva facilita el compliment dels requisits exigits, ja que aquests es determinen de forma conjunta, respecte de tots els sol·licitants, tant el nombre de mesos en què es compleixin els requisits per tenir dret a la deducció, com els períodes mínims de cotització a la Seguretat Social o mutualitat. A més, en aquest cas s’entén cedit el dret a la deducció a favor de la persona que figura en la sol·licitud d’abonament anticipat com a primer sol·licitant.

Sol·licitud individual. Es presenta individualment i s’abona a cada sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l’import de la deducció entre el nombre de contribuents amb dret al mínim pel mateix descendent, ascendent o família nombrosa.

Períodes mínims de cotització

a) Treballadors amb contracte de treball a jornada completa, en alta durant, almenys,
quinze dies de cada mes, en el Règim General o en els Règims Especials de la
Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar.
b) Treballadors amb contracte de treball a temps parcial la jornada laboral del qual sigui, com a mínim el 50 per 100 de la jornada ordinària en l’empresa, en còmput mensual, i es trobin en alta durant tot el mes en els règims citats en la lletra anterior.
c) Treballadors per compte d’altri en alta en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d’altri Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social quan s’hagués optat per bases diàries de cotització, que realitzin, com a mínim, deu jornades reals en aquest període.
d) Treballadors inclosos en els restants Règims Especials de la Seguretat Social no citats en les lletres anteriors o mutualistes de les respectives Mutualitats alternatives a la Seguretat Social que es trobin en alta durant quinze dies en el mes.