Desinvertir d’una societat tributarà més l’any vinent.

accounting workEl projecte de llei de renda preten fer tributar les reduccions de capital amb devolució d’aportacions i les distribucions de la prima d’emissió que les societats acordin i que impliquin una devolució als socis. Llevat que es faci marxa enrera amb aquesta reforma, cosa prou improbable per altra banda, potser convé pensar en distribuir la prima d’emissió o reduir el capital social fins el mínim legal abans no s’acabi l’any.

Fins ara, aquestes operacions no tributaven si únicament es retornava al soci la inversió realitzada. Només tributaven si els socis rebien més del que havien invertit.

Ara es preten que, sota determinades condicions, comenci a tributar com si la devolució de la inversió feta portés inclós una distribució de dividends.

Pel que fa a la prima d’emissió de valors no admesos a cotització, fins el 2014, l’import distribuït de la prima d’emissió disminuïa el valor d’adquisició fins a la seva anulació i l’excés era rendiment de capital mobiliari. És a dir, si l’adquisició d’una acció comportava el pagament d’una prima d’emissió de 100 €, la devolució d’aquesta prima de 100,- € no pagava impostos. Si en canvi, la devolució era de 110,- €, els 10,- € de diferència eren rendiment de capital mobiliari.

A partir de 2015, l’import obtingut per la distribució de la prima d’emissió es considerarà rendiment de capital mobiliari, amb el límit de la diferència positiva entre el valor dels fons propis de les accions corresponents a l’últim exercici tancat amb anterioritat a la data de distribució i el seu valor d’adquisició. L’excés de la distribució de la prima d’emissió sobre aquest límit redueix l’import d’adquisició de les accions. Normalment, aquest límit coincideix amb les reserves de la societat.

Es a dir, s’inverteixen els termes: els guanys acumulats en els fons propis tributaran en primer lloc. Un cop esgotats, l’excés rebut serà menys valor d’adquisició.

Pel que fa a la reducció de capital amb devolució d’aportacions en societats que no cotitzin en borsa, el tractament serà idèntic. Fins a cap d’any, aquestes reduccions de capital, sempre que no provinguin de beneficis no distribuits, no tributen en renda fins que l’import rebut no superi l’import aportat. A partir del 2015, tindrà el mateix tractament que la distribució de la prima d’emissió: l’aportació rebuda tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari fins el límit de la diferència positiva entre el valor dels fons propis de les accions corresponents a l’últim exercici tancat amb anterioritat a la data de reducció de capital i el seu valor d’adquisició. L’excés sobre aquest límit reduirà el valor d’adquisició de les accions.

Tot i que la regulació actual no deixa de ser un diferiment en el pagament dels impostos, val la pena pensar-hi. L’any que vé es pagarà per les mateixes operacions.