Dietes i subministraments

Desde començament d’any, els autònoms poden deduir-se amb més facilitat i complint determinades condicions, les dietes i també les despeses dels subministraments quan el despatx està dins dels seu habitatge habitual. Es preten establir una mena de forfait per evitar conflictivitat a l’hora de determinar el rendiment net de l’activitat. És, però, una mesura que només afecta a l’impost de la renda. No hi ha canvis en l’impost del valor afegit, que seguirà amb tots els seus requisits formals i materials per a la deducció de l’IVA d’aquest tipus de despesa.

Pel que fa a les despeses de subministraments, es refereix principalment a les despeses d’aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet. Hem de dir, per endavant, que els autònoms no surten molt ben parats amb aquesta reforma. És a dir, en aquest punt, es tracta d’un forfait una mica escàs…

Si l’autònom té el despatx a casa, la nova normativa permet deduir un 30% d’aquestes despeses, un cop han estat prorratejades en funció dels metros quadrats ocupats pel despatx. Evidentment, el primer que cal és que el professional afecti el despatx a la seva activitat i comuniqui a Hisenda a través del model 036, els metros quadrats afectes. Si no es fa, és molt probable que l’administració no admeti cap despesa.

El 30% es un import mínim. Es podrà aplicar un porcentatge superior si es pot demostrar.

Per exemple, suposem un despatx de 25m2 en un habitatge de 150m2. La quantitat deduible d’una factura de llum de 100 € serà 5 € (100 € x 25/150 x 30%). Una fortuna…

Però, per altra banda, cal tenir en compte els efectes col•laterals d’afectar un despatx a casa: un serà la obligació de satisfer la taxa de residus que segurament pujarà més que l’impost de renda que estalvies. L’altre, encara més important, és el fet que si l’habitatge és llogat, potser tenim problemes amb el contracte d’arrendament. Normalment, en els contractes d’habitatge no es permet un ús diferent del de l’habitatge.

La resta de les despeses derivades de la titularitat de l’habitatge, com les amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etc., són deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afecte al desenvolupament de l’activitat i al seu percentatge de titularitat en l’immoble. En el nostre exemple, en la proporció de 25 m2 sobre 150 m2.

La deduibilitat de les dietes també és una novetat. A partir del 2018, els autònoms es poden deduir les despeses de manutenció si es compleixen les següents condicions: Ser despeses del propi contribuent, realitzar-se en el desenvolupament de l’activitat econòmica, produir-se en establiments de restauració i hostaleria, disposar de la factura i abonar-la utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament. Deixant de banda la novetat que necessàriament cal pagar en tarjeta, el requisit important és que la despesa s’ha de realitzar en el desenvolupament de l’activitat econòmica. A que és refereix? L’autònom es podrà deduir les dietes diàries sense més o bé caldrà acreditar que aquesta despesa està correlacionada amb l’activitat?

Aquestes despeses tindran com a límit màxim els imports establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors que actualment són de 26,67 €.

Per altra banda, és una veritable llàstima que no s’hagi aprofitat l’ocasió per incorporar també alguna modificació pel que fa a les despeses de locomoció. Ara per ara, la despesa de desplaçament en cotxe propi és ciència ficció…