La deducció per inversió de beneficis

profitsPer l’exercici 2013 és aplicable una deducció de la quota íntegra de l’impost de societats del 10% del beneficis de l’exercici que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques.

La idea es relativament senzilla. Aquesta deducció és aplicable en la mesura que es capitalitzin les empreses. La capitalització de l’empresa es preten garantir mitjançant la dotació obligatòria d’una reserva indisponible equivalent a la base de la deducció. Dit d’una altra manera, dels beneficis de la societat, s’ha de destinar a reserves una quantitat equivalent a la quantia invertida.

Aquesta deducció només és aplicable a les societats que tinguin la consideració d’empreses de reduïda dimensió. No s’aplicarà, doncs, a grans empreses o a aquelles societats que no exerceixin una activitat econòmica, d’acord amb la recent doctrina de la Dirección General de Tributos. Tampoc no s’aplicarà, encara que la societat tingui la consideració d’empresa de reduïda dimensió, respecte a aquelles inversions que no estiguin afectes a cap activitat econòmica.

La inversió s’ha de realitzar entre l’inici de l’exercici en el que s’obtenen els beneficis i els dos anys següents. El període pot ser superior en cas d’acollir-se a un pla especial aprovat per l’Administració Tributària.

La base de la deducció és aquella part dels beneficis obtinguts objecte d’inversió. Els beneficis a considerar són abans d’impostos. En cas que la societat obtingui rendes exemptes, bonificades, reduïdes o objecte de deducció, la base de la deducció s’ha de reduir en la proporció corresponent a les rendes no exemptes o bonificades respecte al total del benefici obtingut.

Exemple. Amb un beneficis abans d’impostos de 100.000,- €, una societat ha invertit en elements de l’immobilitzat material 20.000,- € i preveu invertir-ne, 10.000,- € més en el 2014. Dins d’aquests beneficis, hi ha uns ingressos per dividends de 25.000,- €, bonificats al 100% per evitar la deducció per doble imposició.

Import invertit en el 2013. 20.000,- €

Coeficient reductor: (100.000-25.000)/100.000 = 0,75

Base de la deducció: 20.000 x 0,75 = 15.000,- €

En cas de ser una inversió total, la base màxima de deducció podria ser, en aquest cas, de 75.000,- €

Tipus de la deducció: 10%, o 5% si la societat aplica el tipus reduït del 20%. La deducció està limitada pel límit conjunt del 25% de la quota íntegra.

En l’exemple, Base de la deducció: 20.000 x 0,75 = 15.000,- €

Deducció: 1.500,- €, inferior al límit de 6.250,- € (100.000 x 25% x 25%)

En canvi, si la empresa optés per una reinversió total, és a dir, invertir 100.000,- €, .

Base de la deducció: 100.000 x 0,75 = 75.000,- €

Deducció: 7.500,- €, que excedeix el límit de 6.250,- € (100.000 x 25% x 25%). L’excés serà deduïble en els propers 15 anys

La deducció està condicionada a la dotació d’una reserva indisponible amb càrrec als beneficis de l’exercici  corresponent, és a dir, al dels beneficis que es reinverteixen. En l’exemple, la reserva hauria de ser de 30.000,- €, o com a màxim, si es pretén reinvertir el màxim, de 75.000,- €.

No sembla que les empreses amb pèrdues puguin aplicar aquesta deducció, donat que no podran dotar cap reserva, fet un poc criticable, donat que l’esforç inversor pot ser més gran en aquestes empreses que en d’altres amb benefici. En qualsevol cas, no es pot dotar la reserva amb càrrec a altres reserves.

En cas que no hi hagi beneficis suficients per dotar la reserva (això passarà gairebé sempre perquè a efectes comptables, l’impost de beneficis és una despesa i, conseqüentment, el benefici serà inferior a la base de la deducció), l’aplicació de la deducció estarà condicionada a la dotació de la reserva amb càrrec als primers beneficis dels exercicis següents, segons opinió de l’agencia tributària, en un recent informe de febrer d’enguany.

Finalment, tenir en compte les obligacions formals: cal fer constar en la memòria dels comptes anuals, l’import del beneficis acollits a la deducció i l’exercici en el que es van obtenir, la reserva indisposable, la identificació i import dels elements adquirits i la data d’adquisició i afectació. L’incompliment implica la pèrdua del dret a la deducció.