La quarta vidual

Ja en alguna ocasió ja hem dit que, si l’herència es regeix pel Codi Civil de Catalunya, si fas testament i no preveus res al seu favor, la teva parella, matrimonial o de fet, no té cap dret sobre la teva herència, ni tan sols el dret a la legítima. Però això no vol dir que la llei no li otorgui altres drets. La quarta vidual, l’any de plor i el dret a l’aixovar són figures que pretenen protegir el cònjuge sobrevivent però que, en cap cas, es poden considerar legítimes o drets a l’herència del conjuge premort.

La quarta vidual és el dret a reclamar als hereus la quantitat que sigui necessària per mantenir el nivell de vida que es tenia durant la vida en comú.

Això no vol dir, però, que el cònjuge vidu tingui automàticament un dret a la quarta part del valor de l’herència ni que tingui dret a cap bé de l’herència. Es tracta de valorar si la parella supervivent té recursos suficients per satisfer les seves necessitats, tenint en compte el patrimoni propi, els béns que li puguin correspondre per la liquidació del règim matrimonial i els béns que el difunt li hagi deixat.

Les necessitats es valoren tenint en compte el nivell de vida que gaudia durant la convivència, el patrimoni relicte, l’edat, l’estat de salut, el patrimoni i les rendes pròpies i qualsevol altre dada que es consideri rellevant.

En aquests casos, quan les necessitats són superiors als recursos propis, els hereus han de pagar, en diners o en béns de la pròpia herència, la quantitat que sigui necessària per complementar les necessitats de la parella sobrevivent, fins a un màxim de la quarta part de l’herència, sempre i quan, en el moment de la mort, el causant i la seva parella o cònjuge convisquessin.

Aquest dret també el té la parella supervivent encara que sigui hereu i els béns rebuts en herència no siguin suficients per satisfer les seves necessitats. En aquest cas, la parella sobrevivent té dret a retenir béns de l’herència i a reduir llegats o donacions fins a arribar al valor de la quarta vidual.

En tots els casos, cal respectar la legítima.

D’entre les causes d’extinció de la quarta vidual cal mencionar la de contraure matrimoni o la de la convivència marital, després de la mort del causant i sense haver-se exercit aquest dret.

La quarta vidual prescriu al cap de tres anys de la mort del causant.