Lloguers d'habitatges: decisions a prendre abans del 31/12/14 davant la reforma fiscal pel 2015

deducció lloguersLa reforma de l’IRPF pretén, segons els seus autors, reduir la factura fiscal. Aquest fet que, en general és cert, no pot amagar que existeixen unes modificacions que incrementaran la factura fiscal.

Una de les novetats que segur incrementarà la factura fiscal a partir de l’any 2015, de no prendre les decisions adequades abans del 31/12/14, es refereix als lloguers de finques urbanes.

La normativa tributària vigent en matèria de lloguers té avantatges tributaris, tant des del punt de vista del llogater com del propietari.

Actualment, el llogater que signi un nou contracte de lloguer d’habitatge habitual, sense perjudici de la deducció que, si escau, hi hagués aprovat cada Comunitat Autònoma, pot deduir el 10,05% de l’import del lloguer satisfet, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals. Doncs bé, aquesta deducció desapareix per als contractes de lloguer que es formalitzin a partir de l’any 2015. No obstant això, la reforma fiscal manté aquesta deducció per als contractes celebrats abans de l’1/01/15 durant el temps que duri el lloguer.

Tenint en compte que els contractes de lloguer celebrats abans del 2013 tenien una durada mínima de 5 anys i els celebrats a partir de l’1/01/13 de 3 anys, podria resultar rellevant fiscalment procedir a ampliar la durada dels mateixos abans del 31/12/14.

D’altra banda, actualment el propietari que llogui el seu pis a un menor de 30 anys que tingui ingressos superiors a l’IPREM pot reduir un 100% el rendiment net, reducció que desapareix per als contractes de lloguer que es formalitzin a partir del 01/01/15, fet que implica que aquest rendiment net només podrà ser objecte de reducció en un 60%.

Per tant, pels propietaris seria interessant intentar llogar els habitatges buits a menors de 30 anys que treballin i tinguin un salari superior a l’Iprem (7.455,14€ anuals) abans de final d’aquest any.