Nou procediment -més àgil i ràpid- contra "l'okupació" il·legal d'habitatges

El dia 2 de juliol passat va entrar en vigor la Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges.

Aquesta norma reforma la llei processal, introduint uns canvis que permeten un procediment, més àgil i ràpid, per desnonar als okupants il·legals d’habitatges. La norma ho justifica perquè les “okupacions” es realitzen de manera premeditada i amb finalitat lucrativa per part de grups mafiosos organitzats, aprofitant-se de la situació de necessitat de persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, que són les que finalment experimenten el desnonament en cas que es produeixi.

Sota la normativa anterior, el llançament es demorava temporalment de forma extraordinària, amb els consegüents perjudicis dels legítims posseïdors de l’habitatge, en molts casos també amb una difícil situació econòmica, personal o familiar, no sent senzilla la recuperació immediata de l’habitatge pel propietari o titular d’altres drets legítims de possessió d’habitatges no és senzilla en la via civil.

Per tant, l’objectiu de la reforma legal és que les persones físiques, les entitats sense ànim de lucre i les administracions públiques que s’hagin vist privades dels seus habitatges sense el seu consentiment puguin recuperar la possessió d’aquestes de manera immediata, quedant exclosos d’aquesta llei les entitats financeres i els fons voltors propietaris de casa buides que hagin estat ocupades.

El decret d’admissió de la demanda requerirà als ocupants perquè aportin, en el termini de 5 dies des de la notificació, títol que justifiqui la seva possessió i si no s’aporta justificació suficient, el tribunal ordenarà mitjançant interlocutòria la immediata entrega de la possessió.

La sentència estimatòria de la pretensió permetrà la seva execució, prèvia sol·licitud del demandant, sense necessitat que transcorri el termini de vint dies previst legalment.

En tot cas, la mateixa resolució que acorda l’entrega de la possessió i el desallotjament ordenarà comunicar aquesta circumstància als serveis públics perquè en un termini de 7 dies adoptin les mesures de protecció que considerin pertinents.

Per últim és molt important tenir en compte que el termini per presentar la demanda és d’1 any des de l’acte de l’okupació.