Nova autorització de residència per a estudiants estrangers per a cercar ocupació o emprendre un projecte empresarial

El 4 de setembre de 2018 va entrar en vigor una nova autorització de residència per cercar ocupació o per a emprendre un projecte empresarial per als estudiants internacionals que ja han finalitzat els seus estudis a Espanya i compleixin determinades condicions.

Poden romandre a Espanya durant un període màxim i improrrogable de 12 mesos, amb la finalitat de cercar una ocupació adequada en relació amb el nivell dels estudis finalitzats o per a emprendre un projecte empresarial, els estrangers que simultàniament: (i) hagin finalitzat els estudis en una institució d’educació superior; (ii) i hagin aconseguit, com a mínim, el Nivell 6 d’acord al Marc Europeu de Qualificacions, corresponent a l’acreditació de grau.

Durant els 60 dies naturals previs a la data d’expiració de la vigència de la seva autorització d’estada per estudis i durant els 90 dies naturals posteriors a la data en què hagués finalitzat la vigència d’aquesta autorització d’estada, l’estudiant ha de sol·licitar, mitjançant mitjans electrònics, una autorització de residència per a cercar ocupació o per a emprendre un projecte empresarial a la Delegació o Subdelegació del Govern de la província en la qual vaja a residir. L’administració comprovarà que l’estudiant estranger hagi obtingut el títol, la seva qualificació i que disposa d’una assegurança mèdica. L’estudiant haurà d’acreditar la suficiència de recursos mitjançant una declaració responsable.

La sol·licitud, en el termini indicat, prorroga la validesa de l’autorització anterior fins a la resolució del procediment. El termini per a resoldre per part de l’administració és de 20 dies, transcorreguts els quals s’entén concedida per silenci administratiu.

Durant la vigència de l’autorització de residència per a cercar ocupació o per a emprendre un projecte empresarial l’estudiant: (i) pot estar acompanyat pels seus familiars, en cas que aquests ja li haguessin acompanyat durant la seva estada per estudis, estant en tot cas la seva permanència vinculada a la situació del titular de l’autorització principal; (ii) en cas de trobar una ocupació adequada en relació al nivell dels estudis finalitzats o d’haver emprès un projecte empresarial, haurà de sol·licitar l’autorització corresponent d’entre les regulades en la Llei d’Estrangeria.