Per què cal calcular el valor dels immobles de l’actiu del balanç abans de cap d’any?

monthly fee0El projecte de llei de reforma de l’ impost de societats preveu establir una nova limitació en la deduibilitat de les despeses derivades del deteriorament dels immobles i altres elements de l’actiu.

Així el projecte de llei estableix que no seran deduïbles:

a) Les pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç.

b) Les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació al capital o en els fons propis d’entitats.

c) Les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de deute.

Cal distingir el deteriorament del concepte d’amortització. Mentre que l’amortització és una despesa anual que es genera pel simple transcurs del temps, el deteriorament és una pèrdua de valor que es produeix en un determinat moment com a conseqüència de factors externs a l’activitat: en immobles, la baixada del valor de mercat o l’afectació urbanística són dos exemples de deteriorament.

A partir de l’exercici 2015, el deteriorament no serà deduïble.

És a dir, no serà deduïble el deteriorament dels immobles, tant el que està comptabilitzat en l’immobilitzat material com en les inversions immobiliàries. Però tampoc no serà deduïble el deteriorament dels altres elements de l’immobilitzat material o immaterial ni tampoc el fons de comerç. En determinades operacions, això pot suposar un significatiu augment de la base de l’ impost.

Tampoc no serà deduïble la pèrdua de valor que es produeixi en les inversions realitzades en accions o participacions en el capital d’altres societats ni tampoc el deteriorament dels valors representatius de deute.

Què convé fer, doncs, abans de cap d’any? En la mesura del possible, caldria acreditar mitjançant qualsevol forma (taxacions immobiliàries o valoracions de societats) el valor a 31 de desembre de 2014, per tal d’aplicar la despesa per deteriorament en l’exercici 2014, últim exercici en el que serà possible.

També és important tenir en compte que cal fer aquest càlcul i procedir a la comptabilització de la corresponent despesa, encara que es prevegi tenir pèrdues en l’exercici 2014, per tal de generar les corresponent bases imposables negatives, que es podran compensar, sense límit de temps, amb els beneficis futurs.

Per últim, recordar que seguirà essent deduïble el deteriorament del valor de les existències, incloses les immobiliàries i el deteriorament de crèdits (clients i altres deutors, si es compleixen la resta de condicions).

Aquesta modificació afecta tant a l’impost de societats com a aquelles persones subjectes a l’impost de la renda de les persones físiques que realitzin activitats econòmiques i que determinin el seu rendiment pel règim d’estimació directa, a qui se’ls aplica la normativa de l’impost de societats.