Són vàlides les comunicacions per correu electrònic fetes a l’arrendatari?

email-concept-1408324-mDes del juny de 2013 la llei d’arrendaments urbans permet la possibilitat que les parts assenyalin en el contracte d’arrendament una adreça de correu electrònic als efectes que puguin realitzar-se entre elles les comunicacions previstes en la referida llei. Però aquestes comunicacions tenen la mateixa validesa legal que un burofax? En principi, a efectes pràctics, no, però caldrà analitzar-ho cas per cas.

Efectivament, la llei permet que les notificacions per l’actualització de la renda i les comunicacions de pròrroga o de resolució del contracte, entre d’altres, es puguin enviar per correu electrònic, essent vàlides i desplegant els corresponents efectes legals, sempre que en el contracte de lloguer es contempli expressament aquesta opció.

Ara bé, la condició que estableix la llei per a dotar de validesa a les comunicacions electròniques és que es garanteixi l’autenticitat de la comunicació i del seu contingut i que quedi constància fefaent de la seva remissió i recepció íntegres i del moment en què es van fer.

Però com es pot garantir tot això?

Actualment, les úniques vies per assegurar els actes de comunicació mitjançant l’enviament d’e-mails, és recórrer a un pèrit informàtic o a empreses especialitzades que certifiquen el contingut del missatge, el moment exacte del seu enviament, el compte de l’emissor i del receptor, utilitzant codis alfanumèrics que acrediten que la informació certificada és veraç.

No obstant, si l’arrendatari contesta un e-mail enviat des del compte privat del propietari, difícilment podrà negar posteriorment que l’ha rebut o al·legar que no coneixia el seu contingut. El cert és que l’enviament d’e-mails és una pràctica més que habitual avui en dia, tant a nivell particular com en el món empresarial. És un sistema de comunicació molt àgil i sense cost. Per tant, el correu electrònic es pot utilitzar per a realitzar aquestes comunicacions, tenint sempre present que encara avui en dia no és un mitjà de prova fefaent, com ho és, sense dubte, el burofax amb certificat de contingut i de recepció. Per a determinar la validesa de l’enviament d’un correu electrònic, caldrà doncs analitzar el cas i les circumstàncies concretes (per exemple: si el destinatari ha enviat confirmació de recepció o de lectura, si ha contestat, si totes les comunicacions s’han realitzat des del principi i sense problema a la mateixa adreça de correu electrònic,…).

En tot cas, el més important és redactar de forma clara i concreta els efectes de l’enviament i de la recepció d’un correu electrònic en el contracte d’arrendament. I en darrer terme, en cas de no rebre el corresponent avís de recepció i de lectura de l’e-mail enviat o en cas de no rebre una resposta, és aconsellable enviar aquella mateixa comunicació mitjançant burofax amb certificat de contingut i de recepció.