Vendre abans de cap d'any?

for sale signUn dels pocs punts on certament hi ha una baixada real -però petita- d’impostos és en els tipus de gravamen de la renda de l’estalvi. En aquest tipus de renda s’inclouen els interessos, els dividends i la resta de capital mobiliari així com els guanys i pèrdues patrimonials. A més dels immobles, cal pensar també en les transmissions d’accions de societats que cotitzen o participacions en fons d’inversió mobiliària…

A l’hora de decidir si hem de vendre en l’exercici 2014 o a partir de l’1 de gener de 2015, cal també tenir en consideració alguns aspectes:

1.- El primer de tots ells és el tipus impositiu. Actualment, els tipus impositius són els següents:

Els primers 6.000,- € de renda de l’estalvi tributen un 21%; els següents 18.000,- €, un 25% i a partir de 24.000,- € de renda de l’estalvi, el 27%.

A partir del 2015 és preveuen els següents tipus:

Renda de l’estalvi Tipus 2015 Tipus 2016
De 0 a 6.000,00 € 20% 19%
6.000,00 a 50.000,- € 22% 21%
A partir de 50.000 € 24% 23%

En principi, sembla que és millor esperar a vendre en el 2015 donat que la tributació pot arribar a ser inferior en 3 o 4 punts percentuals.

2.- Si, per qualsevol motiu, la venda ha de produir dins del 2014, fóra bo pactar un cobrament ajornat a més d’un any. En aquests casos, es pot optar per declarar el guany obtingut a mida que es van produint els cobraments del preu. L’avantatge d’això és doble: es consolida, en el seu cas, l’aplicació dels coeficients d’abatiment; i, a més, el guany tributa als tipus corresponents a l’exercici en el que es produeix el cobrament. És a dir, encara que la venda es produeixi en el 2014, es tributarà als tipus del 2015 o del 2016 per la part del guany corresponent.

3.- També varia la tributació dels guanys derivats de la venda d’un element adquirit amb menys d’un any d’antelació a la venda. Si fins el 31 de desembre de 2014, es consideraven renda que tributava a la base general, a partir del 2015, tributarà a la base de l’estalvi i la pèrdua es podrà compensar amb la resta dels guanys patrimonials i, si encara hi ha pèrdua, amb la resta de rendiments de la base de l’estalvi (interessos i dividends) fins el límit del 25% d’aquest import.

L’establiment d’un criteri per determinar si és millor vendre en el 2014 o en el 2015 és més complicat ja que dependrà de diversos factors: de si resulta guany o pèrdua patrimonial, de l’estructura de la renda del venedor: si és renda general (salari, activitat econòmica o lloguers) amb import elevat.. o si es renda de l’estalvi (interessos, dividends…) amb import elevat. Amb caràcter general, si hi ha pèrdua i la base general és normalment molt alta, potser seria millor vendre en el 2014. En canvi, si la base general és normalment baixa i tenim rendiments de l’estalvi, potser caldria vendre en el 2.015. Però en cas de guanys, molt probablement serà millor vendre en el 2015.