Vendre immobles abans de cap d'any?

For saleEl projecte de llei de reforma de l’IRPF preveu la derogació de la disposició transitòria novena de la llei de l’impost. Aquesta disposició regula la tributació dels guanys patrimonials que es produïen quan una persona transmet un immoble o qualsevol altre propietat adquirida abans del 31 de desembre de 1.994.

La tributació d’aquest guany no és senzilla de calcular donats els diferents canvis normatius que ha patit.

Actualment per calcular el guany obtingut per la transmissió d’aquests béns, cal dividir el guany en dues parts proporcionals al nombre de dies: la primera, des de la data de l’adquisició fins el 19 de gener del 2006 i la segona, des del 20 de gener a la data de la transmissió.

La segona part del guany tributa normalment, sense cap tipus de reducció, al tipus del 21% al 27%. A mida que va transcorrent el temps, aquesta segona part va augmentant la seva proporció i, conseqüentment, l’impost corresponent també va augmentant.

La primera part del guany és la que es veu afectada per la derogació prevista. En el cas d’immobles, aquesta part es redueix progressivament un 11.11% a mida que l’adquisició de l’immoble es va fent més antiga de forma que el guany d’immobles adquirits el 1.994 es reduïa un 11,11%, els dels 1.995, un 22,22% i així successivament fins els guanys d’immobles adquirits amb anterioritat al 31 de desembre de 1.986 que tenien una reducció del 100%.

La derogatòria prevista farà que els guanys dels immobles adquirits abans del 31 de desembre de 1.994 tributin íntegrament al tipus del 22% al 24%, sense que es pugui aplicar les reduccions anteriors.

Amb un exemple es veurà millor: Immoble adquirit el 1 de gener de 1.985 per 6.000,- € i venutel 30 de juny de 2014, per 306.000,- €.

Amb la normativa actual, l’impost de la renda gravaria el guany de 300.000,- € en 22.470,12 €.

Amb la normativa que entrarà en vigor l’1 de gener de 2.015, tributarà per 70.880,- € (6.000 x 20% + 44.000 x 22% + 250.000 x 24%).

La diferencia no serà tan gran si l’immoble es va adquirir el 1.990 o el 1.994, ja que la reducció a aplicar serà molt menor.

El mateix passarà amb les vendes d’altres béns: es perderà la possibilitat d’aplicar els coeficients reductors.

La conseqüència de tot plegat serà un interès a vendre tots aquells immobles adquirits abans de 31 de desembre de 1.994 per tal d’aprofitar al màxim l’estalvi fiscal corresponent. Caldrà, però, vigilar no perdre la mateixa quantitat estalviada baixant el preu per tal de poder vendre.

Addenda de 11 de novembre de 2014.

S’ha presentat una esmena al Projecte de reforma de la Llei d’IRPF que atenua els efectes de l’eliminació de la derogació de la disposició transitòria novena de la llei de l’impost.

L’esmena presentada pretén allargar la vigència dels coeficients reductors en funció de l’import de les transmissions que es produeixin a partir de 1 de gener de 2015, de forma que un cop arribat al límit de 400.000,- €, no es puguin aplicar els coeficients a les transmissions que es produeixin a partir d’ aleshores.

Dit de forma molt resumida: als guanys patrimonials que provinguin d’elements adquirits abans de 31 de desembre de 1994 se’ls podrà seguir aplicant els coeficients reductors sempre que l’import acumulat de totes les transmissions efectuades a partir de l’1 de gener de 2015, a les que es pugui aplicar els coeficients d’abatiment, no superi el límit de 400.000,- €.

Les posteriors transmissions, inclosa la part proporcional de la transmissió amb la que s’arriba a dit límit, no gaudiran dels coeficients d’abatiment.

Per tant, els coeficients d’abatiment se seguiran aplicant a les transmissions realitzades en l’exercici 2014.

Els coeficients d’abatiment se seguiran aplicant a les transmissions realitzades a partir de l’1 de gener de 2015, mentre l’import acumulat de les transmissions d’elements adquirits abans del 31 de desembre de 1.994 no superi 400.000,- €.

Ara, però, caldrà vigilar que les primeres transmissions fetes a partir de l’1 de gener de 2015 siguin les que tinguin més benefici fiscal, que és on s’apliquen les reduccions.