DRET CIVIL

El podem ajudar en qualsevol tema que pertanyi a l’àmbit privat de les persones: des de compravendes fins a contractes de lloguer, passant per donacions, comunitats i qualsevol altre contracte que necessiti. I l’ajudem a preparar i defensar els seus actes d’última voluntat: testaments i herències.

  • Compravendes i permutes
  • Testaments, herències i donacions
  • Comunitat de béns, associacions i fundacions
  • Arrendaments urbans i rústics
  • Drets reals: usdefruit, dret d’habitació, censos, dret de superfície i vol, hipoteques, servituds
  • Dret immobiliari: permutes i compravendes de béns immobles, segregacions i agrupacions, contractes d’arres, declaracions d’obra nova, divisió en propietat horitzontal, propietat horitzontal, comunitats de propietaris
  • Arrendaments de serveis i execució d’obres
  • Hipoteques i fiances
  • Registre de la propietat
To top