DRET TRIBUTARI

Oferim l’assessorament tributari que necessita pel compliment de les seves obligacions fiscals, des de la planificació fiscal, el càlcul dels seus impostos, la realització d’informes i dictàmens fins a la defensa de les seves declaracions, tant davant de l’administració tributària com davant dels tribunals de justícia.

  • Imposició directa: impostos sobre societats, renda de les persones físiques, renda dels no residents, patrimoni, successions i donacions
  • Imposició indirecta: impostos sobre el valor afegit, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
  • Imposició local: impostos sobre activitats econòmiques, construccions, instal·lacions i obres i plusvàlua municipal
  • Fiscalitat de les operacions de reestructuració empresarial
  • Fiscalitat internacional
  • Requeriments i inspeccions tributàries
  • Planificació fiscal
  • Planificació de la tributació de l’empresa familiar: relleu generacional, successió, donació…
To top