bufet jurídic i econòmic especialistes en dret tributari

BUFET JURÍDIC I ECONÒMIC

MÉS INFORMACIÓ
bufet jurídic i econòmic a Barcelona

ASSESSORANT TOT TIPUS D’EMPRESES

Preocupeu-vos del que vosaltres sabeu fer: nosaltres farem la resta. Us aconsellarem i us ajudarem a fer les coses ben fetes. Estem especialitzats en les àrees tributària, laboral, mercantil, civil del dret i, si cal, en la seva defensa davant els tribunals de justícia. Estem aquí per ajudar-vos!

SERVEIS

Bufet jurídic i econòmic que ofereix assessorament legal a tot tipus d’empreses –societats, empresaris individuals, professionals, holdings i grups empresarials, UTEs, cooperatives–, entitats sense ànim de lucre –fundacions i associacions– i particulars, en un gran ventall de sectors econòmics com l’immobiliari, la construcció, l’arquitectura, l’espectacle, la distribució de productes alimentaris, el medi ambient, la medicina, la farmàcia, el comerç o la indústria. També oferim assessorament en temes civils: arrendaments, compravendes, assessorament en herències i gestió del patrimoni.

DRET TRIBUTARI

DRET TRIBUTARI

Oferim l’assessorament tributari que necessita pel compliment de les seves obligacions fiscals, des de la planificació fiscal, el càlcul dels seus impostos, la realització d’informes i dictàmens fins a la defensa de les seves declaracions, tant davant de l’administració tributària com davant dels tribunals de justícia.

 • Imposició directa: impostos sobre societats, renda de les persones físiques, renda dels no residents, patrimoni, successions i donacions
 • Imposició indirecta: impostos sobre el valor afegit, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Imposició local: impostos sobre activitats econòmiques, construccions, instal·lacions i obres i plusvàlua municipal
 • Fiscalitat de les operacions de reestructuració empresarial
 • Fiscalitat internacional
 • Requeriments i inspeccions tributàries
 • Planificació fiscal
 • Planificació de la tributació de l’empresa familiar: relleu generacional, successió, donació…
DRET MERCANTIL

DRET MERCANTIL

Som especialistes en dret de societats, tan anònimes com limitades, fundacions i cooperatives, dret concursal, contractació mercantil i fusions i adquisicions. Especialment important és la nostra especialitat en la gestió de l’empresa familiar.

 • Contractes mercantils: compravendes, préstecs, comptes en participació, avals, leasing, renting, franquícia i agència…
 • Dret societari: constitució de societats, modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital, transformació i adaptació de societats
 • Operacions de reestructuració empresarial: adquisicions, fusió i escissió de societats, bescanvi de valors, aportacions no dineràries…
 • Pactes para socials
 • Compravenda d’empreses
 • Pagarés i lletres de canvi
 • Protocols familiars: assessorament en la successió i relleu generacional.
 • *Due diligences
 • Registre mercantil
 • Noves tecnologies
DRET LABORAL

DRET LABORAL

El nostre departament laboral l’assessorarà de forma ràpida i eficaç de les diferents alternatives en la contractació de personal i en la cotització a la Seguretat Social i l’indicarà la millor manera per portar a terme l’extinció dels contractes de treball, ja sigui de forma individual o col·lectiva, així com la defensa en inspeccions i davant dels tribunals de justícia.

 • Contractes de treball
 • Nòmines i seguretat social
 • Convenis col·lectius
 • Extinció de contractes per causes objectives
 • Modificació substancial de les condicions de treball
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Acomiadaments i sancions
 • Inspeccions de treball i de seguretat social
 • Requeriments de seguretat social
 • Prestacions de seguretat social: jubilació, viduïtat, incapacitat, orfandat, atur
 • Prevenció de riscos laborals
 • Fons de garantia salarial
DRET CIVIL

DRET CIVIL

El podem ajudar en qualsevol tema que pertanyi a l’àmbit privat de les persones: des de compravendes fins a contractes de lloguer, passant per donacions, comunitats i qualsevol altre contracte que necessiti. I l’ajudem a preparar i defensar els seus actes d’última voluntat: testaments i herències.

 • Compravendes i permutes
 • Testaments, herències i donacions
 • Comunitat de béns, associacions i fundacions
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Drets reals: usdefruit, dret d’habitació, censos, dret de superfície i vol, hipoteques, servituds
 • Dret immobiliari: permutes i compravendes de béns immobles, segregacions i agrupacions, contractes d’arres, declaracions d’obra nova, divisió en propietat horitzontal, propietat horitzontal, comunitats de propietaris
 • Arrendaments de serveis i execució d’obres
 • Hipoteques i fiances
 • Registre de la propietat
DRET PROCESAL

DRET PROCESAL

El defensem davant de qualsevol instància judicial en relació a qualsevol tema relacionat amb les nostres especialitats.

 • Civil: reclamacions de quantitat, nul·litat de contractes, danys i perjudicis, desnonaments, declaració d’incapacitat civil, arbitratges…
 • Mercantil: afers societaris, declaracions de concurs, impugnació d’actes de juntes de socis, responsabilitat dels administradors…
 • Social: acomiadaments, sancions, modificació de condicions de treball, extinció de contractes per causes objectives, vacances, prestacions de seguretat social…
 • Contenciós administratiu: impugnació d’actes administratius tributaris, de seguretat social i urbanístics
bufet jurídic i econòmic especialistes en dret procesal

ÀREA ECONÒMICA

Valorem empreses, fem estudis econòmics, financers i de viabilitat empresarial i li donem l’assessorament comptable que necessita.

 • Valoració de empresas
 • Estudis econòmics
 • Estudis deviabilitat empresarial
 • Anàlisi de liquiditat i solvència
 • Assessorament comptable
 • Realització i interpretació de comptes anuals
To top