DADES IDENTIFICATIVES

El present avís legal, de conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, regula l’ús, accés i navegació de la pàgina web www.abecsl.com , propietat d’ABEC, S.L.P. (en endavant ABEC), amb domicili social c/Madrazo, 14-16, 3º 08006 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 38974, foli 159, Full B339536, Inscripció 1a, amb CIF B64319247 i inscrita en el Registre de Societats Professionals de l’IAB amb el número 186.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

www.abecsl.com és la web d’ ABEC i conté informació sobre els serveis oferts especialitzats en assessoria fiscal, jurídica i comptable, amb la finalitat d’informar als usuaris dels seus serveis i de noticies d’interès.

Aquestes condicions regulen l’accés, navegació i ús de l’espai web sota el domini www.abecsl.com , així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entesos aquests com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, sons, vídeos, bases de dades, i imatges, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial)

S’entendrà com usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades en www.abecsl.com .

S’entendrà que l’accés o la simple utilització de www.abecsl.com per part de l’usuari implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el mateix moment en què l’usuari accedeix a la seva pàgina web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions d’accés i ús.

L’accés, navegació i ús de www.abecsl.com és responsabilitat de l’usuari; per tant, aquest es compromet a observar de manera diligent i fidel qualsevol instrucció addicional impartida per ABEC o per les persones autoritzades per aquesta respecte de l’ús de www.abecsl.com i dels seus continguts.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos legals, reglaments d’ús i instruccions que siguin posats en coneixement de l’usuari . L’usuari s’obliga a fer ús dels continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

  • Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers, contraris a la moral, els bons costums i l’ordre públic.
  • Utilitzar els continguts i, en particular la informació de qualsevol tipus obtinguda a través de la pàgina web o serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la informació.

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari. ABEC queda exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar de l’accés, la captació i l’ús per part de tercers, de les informacions contingudes en aquest lloc web.

CONTINGUTS

ABEC es reserva el dret a actualitzar els continguts de la pàgina web, modificar-los, ometre’ls total o parcialment, eliminar-los, com també limitar i impedir l’accés ja sigui temporalment o definitivament quan ho consideri oportú, sense notificació prèvia. La informació continguda en aquest lloc web té caràcter general i no es refereix a circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets.

Tota la informació que conté aquesta pàgina és la vigent en la data de l’última actualització. ABEC es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment i, en aquest cas, les modificacions entraran en vigor en el moment en què es publiquin

ABEC no garanteix l’exactitud de les seves informacions i per tant no es fa responsable de l’existència d’errors en l’accés al web, en els seus continguts ni en què aquests es trobin totalment actualitzats.

ABEC no es fa responsable, en cap cas, dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni de les dades i perjudicis que puguin derivar-se.

ABEC no es fa responsable de les informacions i conceptes que siguin emesos publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi a través del lloc web per mitjà d’enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquesta pàgina web interconnectada.

ABEC s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

PROTECCIÓ DE DADES

ABEC compleix íntegrament amb la legislació vigent tant en matèria de protecció de dades de caràcter personal com de serveis de la societat de la informació. Igualment, estableix els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat que desenvolupa.

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, s’informa que les dades personals que es recullen en aquesta pàgina web passaran a formar part d’un tractament de dades responsabilitat d’ABEC.

ABEC informa que les dades seran utilitzades per a l’exclusiva gestió i resposta dels serveis sol·licitats. En cap cas les dades seran lliurades o cedides a cap altra persona física o jurídica sense el seu consentiment, ni tampoc es farà un ús inadequat de les mateixes. Si l’usuari no cancel·la les seves dades personals de forma expressa dels fitxers de ABEC, s’entén que aquest segueix interessat en què romanguin incorporats mentre siguin adequats per a la finalitat amb la qual es van obtenir, i mentre ABEC ho consideri oportú.

ABEC informa que el fet d’emplenar la informació sol·licitada en qualsevol dels formularis habilitats o enviar la informació sol·licitada a través de correu electrònic, implica el consentiment exprés de l’interessat en facilitar les seves dades personals per a la finalitat indicada i l’acceptació de totes les clàusules que s’assenyalen, podent exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, presentant fotocòpia del DNI i sol·licitud a través de l’adreça de correu electrònic abecsl@abec.com oa la seu de ABEC, al c / Madrazo, 14-16 3ª pl. 08006 Barcelona.

ABEC té adoptades les mesures indicades en la normativa legal aplicable en protecció de dades i serveis de la societat de la informació, tant de caràcter tècnic com organitzatiu, a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers que siguin necessàries per garantir el nivell de seguretat de les dades de caràcter personal, comunicacions i / o transaccions produïdes com a conseqüència de l’accés i ús del web.

ABEC es compromet al secret professional respecte de les dades incloses en els fitxers, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la relació amb l’usuari. Aquest deure de secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’usuari registrat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El web www.abecsl.com , les seccions que la formen i la informació continguda: textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes, així com logotips, marques, noms comercials, combinacions de colors i dades que s’inclouen a la web i altres signes distintius estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial propietat de ABEC i dels seus legítims titulars en cas que siguin de tercers.

Queda totalment prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, adaptar, traduir, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma o per qualsevol mitjà electrònic, mecànic o un altre, tota o part de la informació continguda en aquest lloc web o qualsevol ús comercial, divulgatiu, o de publicació en qualsevol format (llibres, catàlegs, revistes, CD, pàgines web, etc.) de tot o part del contingut d’aquest lloc web, per a qualsevol finalitat, inclosa la docent i / o acadèmica, si no es té l’autorització expressa i per escrit de ABEC o dels seus legítims titulars, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir delicte segons la legislació vigent i serà perseguit.

Es prohibeix expressament la utilització de les imatges i fotografies contingudes sense el permís previ per escrit de ABEC o dels seus legítims titulars. En cas que s’autoritzi, sempre s’ha de fer constar clarament la procedència de la informació o imatges. Si la reproducció es fa en una web, s’haurà d’incloure també un enllaç a l’adreça www.abecsl.com en el mateix text.

Les marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web són propietat de ABEC o ha estat autoritzada la seva reproducció pels seus legítims propietaris i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

RESPONSABILITATS D’ACCÉS

ABEC no garanteix l’accés continuat ni la visualització correcta, la descàrrega dels elements i la informació que contenen les seccions del lloc web, que es puguin veure dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies fora del el seu control.

ABEC no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ABEC pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions d’Ús, o de la Llei en relació amb la Utilització del present lloc web.

ABEC no assumeix cap responsabilitat ni danys que resultin del mal ús que tercers puguin fer de notícies, opinions, articles, o qualsevol altre contingut de la pàgina web, ni de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquesta.

ABEC no assumeix tampoc cap responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues o despeses produïdes per interferències o interrupcions, així com les fallades o avaries telefòniques, retards o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivats per sobrecàrregues o deficiències en les xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena a l’entitat.

ABEC quedarà exonerada de responsabilitat també per aquelles intromissions il·legítimes realitzades a través de l’ús de programes malignes o a través de qualsevol tipus de comunicacions, ja siguin virus informàtics o d’altres, així com enfront de l’ús indegut del lloc web o per fallades en la seguretat o de navegació o l’ús de versions no actualitzades.

ABEC no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar de l’accés, o ús dels Continguts, o del lloc web.

To top